2021-03-08

HCL Human Centric Lighting – helhetsgrepp om ljus

Med ökad kunskap och tekniska möjligheter att styra ljuset efter mänskliga behov föddes begreppet HCL Human Centric Lighting, för snart tio år sedan. Begreppet likställs numera ofta med användandet av dynamisk färgtemperatur men detta är inte bara felaktigt i sak utan även en förminskning av begreppets avsikt och fulla innebörd. Ljusets icke-visuella påverkan på oss människor, såsom cirkadisk stimulans, är absolut av stort intresse och vikt men dessa biologiska aspekter är bara en av flera parametrar för att uppfylla HCL. Läs här för en praktisk tillämpning av ljus för människor.

Den europeiska belysningsorganisationen Lighting Europe med över tusen anslutna branschföretag har i samarbete med världsomspännande IALD, the International Association of Lighting Designers, utformat denna gemensamma formulering: 

 

” Human Centric Lighting supports health, well-being and performance of humans by combining visual, biological and emotional benefits of light.” 

 

Som tydligt framgår är de biologiska och hormonella aspekterna av stor vikt för HCL men dessa behöver hanteras med stor respekt för de visuella och emotionella behoven för att kunna kallas ljus för människor. 

 

Variabel och dynamisk färgtemperatur, Tunable White, är ett mycket bra arbetsredskap för att skapa mänskligt ljus, särskilt när vi tillser att det består av fullgod spektralfördelning med bra färgåtergivning. Men det bör aldrig praktiseras på bekostnad av en god grundbehandling av ljuset. 

 

RÄCKER DET MED ATT FÖRESKRIVA TUNABLE WHITE? 

En av dagsljusets många fantastiska kvaliteter är dess förmåga att skifta i färgtemperatur över dygnet. Det är denna egenskap som tunable white tar fasta på med sin variabla färgtemperatur. Rätt använt tillför detta klart positiva effekter men fel användning eller undermåliga produkter kan ge ett direkt kontraproduktivt resultat. Sammantaget kan inget likhetstecken dras mellan tunable white och HCL. Däremot kan en korrekt tillämpning av tunable white utgöra en bra komponent i en installation som utformas efter principer i ljus för människor. 

 

Variabel färgtemperatur åberopas ofta som ett sätt att samspela med människans cirkadiska system – vår dygnsrytm – men det finns tyvärr inget garanterat samband mellan en ljuskällas färgtemperatur och dess förmåga att stimulera melatonin- eller seratoninproduktionen (våra kroppars sömn- respektive vakenhetshormon). För att uppnå önskad stimulans av dessa hormon behöver istället ljusets spektralfördelning anpassas för de våglängder som ger avsedd effekt.

 

Sammantaget kan inget likhetstecken dras mellan tunable white och HCL. Däremot kan en korrekt tillämpning av tunable white utgöra en bra komponent i en anläggning som utformas efter principer i ljus för människor. 

 

HCL HUMAN CENTRIC LIGHTING 

Några år innan begreppet HCL började användas hade det vita och varmvita LED-ljuset slagit igenom på allvar. De nya armaturerna med LED-moduler (integrerade lysdioder) blev snabbt både effektivare och miljövänligare än tidigare armaturer för glödlampor, lysrör och övriga urladdningsljuskällor. Detta ledde till att energibesparingspotentialen ofta nyttjades som främsta argument och drivkraft för övergången till LED. 

 

Det mänskliga behovet av en god ljusmiljö blev ofta lidande i jakten på energibesparingar och i ett försök att balansera energibehovet med de mänskliga behoven föddes således begreppet Human Centric Lighting. 

 

TILLÄMPNING 

En korrekt hantering av HCL kombinerar ljusets visuella och icke-visuella effekter och stimulerar utöver en god ljusmiljö därmed även hälsa, välbefinnande och prestation. Omfattande humanforskning under senare år visar tydligt på fördelarna med bra belysning där de icke-visuella aspekterna utgör ett viktigt komplement till vedertagna grundregler för synergonomi och rummets ljusarkitektur. 

 

Det hjälper föga att ljusets spektralfördelning är optimerad för våra hormonella behov om det pumpas ut ur armaturer som flimrar eller bländar på ett sätt som gör oss obekväma eller rent av sjuka. 

 

En förutsättning är således kompetens för anpassad, lämplig och välplanerad belysning för människor i arbete och studier samt inte minst för patienter och personal inom vård och omsorg. 

 

Ljuset behandlas utifrån tre grunder: 

 

  • Visuellt: Goda synförhållanden, visuell komfort, orientering och trygghet. 

  • Icke-visuellt/biologiskt: Vakenhet, koncentration, kognitiva prestanda och stabil sömn/vakenhet 

  • Emotionellt: Humör, energi, avkoppling, impulskontroll. 

 

BIOLOGISKA ASPEKTER 

Mycket forskning har under senare år genomförts med frågeställningar kring ljusets samverkan med vår biologiska klocka – vårt cirkadiska system. Det har tydligt framkommit att vi för detta ändamål, genom våra ögon, är extra mottagliga för ljus kring det kortvågiga blåa spektrumet men det finns även forskning som påtalar behovet av ljus i den andra, röda, delen av skalan. Detta NIR-ljus (”=nära infrarött”) tas till skillnad från det blå ljuset istället upp genom huden och kan potentiellt ha lika stor, eller större, effekt som ljuset på våra ögon. 

 

Det finns således inte en samlad sanning än att peka på för att definiera exakt vilket ljus som behövs för att göra oss pigga eller trötta. Det förefaller dock relativt obestritt att det krävs relativt höga ljusnivåer för att åstadkomma stimulans, att det finns en relation mellan nivå och tid samt att det är minst lika viktigt att få ner ljusnivåerna på kvällen och helst ha fullständigt mörkt på natten. 


Tänk även på att de höga ljusnivåerna som krävs för att uppnå cirkadisk stimulans genom våra ögon behövs just på ögonen och inte främst på våra bord och golv. Vi bör alltså mer se till vertikal belysningsstyrka än horisontell. 

 

Likt tidigare konstaterats finns det alltså ingen exakt koppling mellan färgtemperatur och hormonstimulans men det kan likväl vara klokt att arbeta med dynamisk färgtemperatur. Inte minst då vi människor generellt sett trivs bättre – upplevelsemässigt – i lite kallare färgtemperaturer vid mycket ljus och varmare färgtemperaturer vid mer dämpade nivåer. 

 

HUMAN CENTRIC LIGHTING – PÅ RIKTIGT 

Dagsljuset har utvecklat människans sinnen sedan urminnes tider. Dagsljusets egenskaper är vår referens för bästa ljuskvalitet och synkomfort och är därmed grundläggande för HCL Human Centric Lighting. Det är således här som vi bör ta avstamp om vi vill uppnå HCL på riktigt. 

 

En god ljusmiljö bygger alltid på rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tid. 

 

Ljuset behöver placeras med strategisk omsorg i rummet för att skapa en balanserad upplevelse. Mer ljus där det behövs för fokus och mer krävande synuppgifter och mindre ljus där det inte behövs. Ljus mot väggar och tak för att stötta rumsbildningen ger känslan av ett ljust rum. Ljuspauser och strategiskt mörkare partier för att ge hjärnan en chans till återhämtning såväl som visuell stimulans. 

 

Med ljuset korrekt fördelat i rummet bör vi självklart även tillse att kvaliteten på ljuset är god. Det bästa LED-ljuset innehåller samma våglängder med rikedom av färgnyanser i sitt spektrum som dagsljuset med sina väl avvägda färgkvalitéer och en förstklassig, naturlig färgåtergivning. Ett fullspektrumljus. 

 

Slutligen kan vi tillföra ett extra lager av ljuskvalitet genom att arbeta med ljusintensiteten och dynamisk färgtemperatur med en balanserad spektralfördelning för att understödja vår biologiska klocka, vår 24-timmars dygnsrytm. 

 

Överordnat alla dessa val behöver vi alltid minnas att elljusets främsta uppgift är att stötta den brist av naturligt dagsljus som uppstår inomhus. Vi bör således allra först prioritera tid utomhus och placera våra arbetsplatser i nära anslutning till fönster. 

 

Kortfattat skapar vi HCL Human Centric Lighting genom att: 

 

  1. Premiera dagsljuset så långt som det går. 

  1. Skapa en god ljusmiljö genom balanserad planering 

  1. Fokusera på bra spektralfördelning 

  1. Arbeta med ljusintensitet utan bländning och variabel färgtemperatur. 

 

TEKNIK ANVÄND FÖR MÄNNISKORS VÄL 

LED-ljuset ger oss idag möjlighet att fritt välja ljuskaraktär, ljusfärg och ljuskvalitet, från enklaste standard till ett mer heltäckande fullspektrum, precis som det nyttiga sol- och dagsljuset. 

 

För både nybyggda och renoverade arbetsmiljöer är det dags att prioritera välplanerade och anpassade ljusmiljöer med ett bättre ljus av rätt kvalitet på rätt plats. För människans synkomfort, stimulans och harmoni. Som bonus tillkommer vetenskapligt fastställda biologiska och mentala hälsoeffekter från det nya ljuset om vi använder det klokt.

 

Lyssna gärna och ofta på kompetenta råd inom ljusdesign. 
Human Centric Lighting underlättar rätt ljus på rätt plats i rätt tid. 

 

Fotnot: Se närmare Cirkadisk dygnsrytm och Dygnsrytm i Annells Liten ordbok 

 

Kontakta oss