2022-01-24

Uppdaterad planeringsguide för belysning inomhus

Den europeiska standarden (ss-) EN 12464-1 som specificerar hur belysningen för arbetsplatsmiljöer inomhus skall utformas har reviderats. Med anledning av detta så utkommer nu i januari en uppdaterad upplaga (nr. 4) av den väl spridda och använda ”Ljus & Rum, planeringsguide för belysning inomhus”.  

Vi har kikat på vad som är de huvudsakliga revideringarna. 

 

  • Större hänsyn har tagits till visuella faktorer som omfältsljus, omgivande ytors belysningsstyrkor, samt till ljusets biologiska (icke visuella) påverkan. 

 

  • Stor vikt är lagd till värden för cylindrisk belysningsstyrka för att främja visuell upplevelse och kommunikation, främst människors ansikten. 

 

  • Tydliga krav för belysningsstyrka i relation till individens behov, så att högre ljusnivåer erbjuds till exempel till personer med nedsatt synförmåga (till exempel äldre), vid brist på dagsljus och när synarbetet anses vara av mer kritisk natur, då ”modifierad ljusnivå” enligt tabellverk bör tillämpas. 

 

  • Omsorg om rums totala gestaltning för visuell komfort och balans, så att väggar och tak har en ljushet en lämplig relation till arbetsområdet. Detta påverkar såväl synskärpa, välbefinnande som vakenhet. 

 

  • Definitionen av arbetsområde har kompletterats med att nu kunna vara av olika storlek och såväl horisontellt, lutande som vertikalt. 

 

  • Viss omdefiniering av och ny beräkningsmodell för arbetsområdets ”omedelbar omgivning” som ”yttre omgivning”. 

 

  • Uppdaterat avsnitt om flimmer och stroboskopeffekter med tydligare beskrivning och definition. Dock anges inga gränsvärden om än hänvisningar till andra förordningar ges. 

 

På Annell ser vi mycket positivt på det vi har tagit del av och konstaterar att uppdateringarna till övervägande del har för avsikt att prioritera bättre visuella förhållanden och skapa förutsättningar för ökad synbarhet, trivsel och välbefinnande. 

 

Att individens väl och ve nu står i större fokus än tidigare. Att stor vikt har lagts på både visuella och icke visuella faktorer som nu också på ett tydligare sätt återspeglas i tabellverkets nya utformning. 

 

Det sistnämnda inte minst viktigt då erfarenheten har visat att många av de goda råd och rekommendationer som de facto funnits att hitta och ta till sig i även tidigare upplagor inte har praktiserats och respekterats, förmodligen då mycket av den informationen inte kunnat återfinnas i det, som planeringsunderlag, helt dominerande tabellverket i planeringsguidens sista del. 

 

/ Staffan Annell 

 

Du kan beställa din egen nya planeringsguide Ljus & Rum på Ljuskulturs hemsida. 

Kontakta oss