2024-06-17

Ljus mot taket – för att himlen alltid är ljusast!

Trender kommer och går men naturen består. Likt trender förändras även vår relation och preferens till belysning. Det senaste decenniet har präglats av en trend med brett nedåtriktat ljus – oftast från skarpt lysande kvadratiska plattor infällda i taket – vilket paradoxalt nog lett till upplevelsen av mörka tak. Detta står tyvärr i direkt motsats till det naturliga ljus som vi evolutionärt är anpassade att vistas i, då himlen är ljusast och marken mörkast. Det är hög tid att bryta den onaturliga trenden och åter introducera en av de mest fundamentala grundprinciperna inom ljusplanering – det indirekta ljuset.

Den art - och de individer inom en art - som har bäst chans att sprida sina gener vidare segrar genom det naturliga urvalet. De mest lämpade generna förs vidare och kan över generationers gång utvecklas för att i förläggningen säkra artens fortlevnad. Utvecklingen sker dock över generationers generationer och evolutionen kan därmed upplevas som subtil och oerhört långsam. Direkt elementär kunskap kan tyckas men om vi ser till hur dagens ljusmiljöer de facto planeras så verkar denna kunskap helt ha glömts bort.


Det naturliga ljuset – så som dagsljuset formar vår värld – är den beständiga källan till inspiration och grunden i all god ljusplanering. En grundegenskap hos det naturliga ljuset är att det kommer ovanifrån, vilket innebär att taket/himlen är ljusare än golvet/marken. För att följa denna grundläggande realitet bör ett indirekt ljus (mot taket) därför utgöra grundstommen för belysningen i de flesta inomhusmiljöer som vi utformar.


Ett indirekt ljus mot tak kan liknas vid himlen där ett jämnt ljus över oss ger grunden för våra synupplevelser. Det indirekta ljuset bidrar med flera positiva effekter:


-    Det är i grunden lämpligt för våra synbehov med en ljus himmel och mörkare mark.
-    Risk för bländning minskar då ljuset fördelas över en större yta.
-    Det indirekta ljuset mildrar eventuell bländning från direktverkande ljuskällor då bakgrundsluminansen (takets ljushet) minskar kontrasterna.
-    Vi känner oss generellt sett mer pigga i ett rum med ljust tak än i ett rum med dunkelt tak.
-    Rummet upplevs av många som större och taket högre när det är ljusare. De beskriver det som att rummet känns luftigare.


Många synuppgifter kan med enkelhet utföras med enbart indirekt ljus i rummet. För att förbättra vår rumsupplevelse, få variation och gestaltande kontraster, rekommenderas dock att det indirekta ljuset kompletteras med ett mer direktverkande. Det direkta ljuset kan liknas vid solens strålar och det indirekta ljuset liknas vid himlen med sitt bakgrundsljus. I den bästa av världar skapar vi detta ljus från en och samma belysningsarmatur. En armatur som tar liten plats i rummet. I ett diskret formspråk som verkar utan att märkas. En armatur som borgar för den goda ljusmiljön. En Atlas!


När vi skapar en väl avvägd balans mellan det indirekta och det direkta ljuset så är vi nära det naturliga ljusförhållande som de flesta trivs och fungerar bäst i. En dag på en soldränkt strand eller en promenad på en stig genom skogen. Med solens strålar silandes genom lövverk bildas ett naturens skådespel. Ett underbart skuggspel på marken mot en ljus himmelsfond.

Kontakta oss