2024-06-17

Hur ser den totala miljövinsten ut vid ett stort armaturbyte?

Det är allmänt känt att man gör stora energibesparingar på gator och vägar när man byter från gammal teknik till moderna LED-armaturer. Med det stora antal armaturer det handlar om i samhället så är besparingspotentialen enorm! Samtidigt väcks frågor kring miljöbelastningen när alla dessa armaturer ska tillverkas.  Denna och närliggande frågor ville RISE (Research Institutes of Sweden) titta närmare på. I en förstudie beställd av några större kommuner och Trafikverket har RISE analyserat hur man kan minska effekterna i tillverkningsledet. Med i studien var också Annell och några andra namnkunniga leverantörer. Grundläggande är att armaturerna ska designas för att användas länge, användas ändamålsenligt och bestå av så mycket återcirkulerat material som möjligt och och/eller att så mycket som möjlig kan återcirkuleras när armaturen är uttjänt. Vidare finner man i studien att armaturhöljet i aluminium har störst miljöpåverkan. Processen att primärframställa – men även att återvinna aluminium - är energikrävande. Man har också i andra studier studerat råvaruutvinningen (jordarten Bauxit) närmare och kunnat konstatera att den biologisk mångfalden riskerar att påverkas negativt. Det finns även tveksamheter kring den sociala hållbarheten på flera av dom platser där Bauxit utvinns. Detta kan vara starka skäl att välja tillverkare man litar på och som har god transparens i sina underleverantörskedjor. 

 


Klimatfrågan har som bekant satt koldioxid (och andra växthusgaser) i spotlighten. Utsläppen av växthusgaser (vilket ofta mäts i CO2-equivalenter) vid tillverkning av armaturer skiljer mycket beroende på hur och var aluminiumet har tillkommit. Företag som har högre ambitioner med god transparens kan ofta påvisa lägre koldioxidbelastning (CO2-equivalenter) under sin tillverkningsprocess. Dock är det idag svårt att få fram jämförbara data p.g.a. brist i standarderna – något som det jobbas aktivt med inom EU. Den viktigaste slutsatsen är dock att i den totala miljökalkylen tjänar man så gott som alltid på att göra armaturbyten från gammal till ny teknik, gärna parat med styrning för maximal effektivitet. Även om armaturen skulle innehåll relativt dåligt aluminium så kompenserar den energibesparing man gör vid ett armaturbyte för tillverkningen redan inom några år. Läs mer i rapporten hos RISE: https://ri.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1840590&dswid=3771

Kontakta oss